Sorteer richtlijnen

Sorteerverplichting voor Vlaamse bedrijven

De Vlaamse overheid verplicht bedrijven om nog meer te sorteren. Wat betekent dit concreet voor u?  
Vanaf 1 juni 2018 moeten ook plastic folies, harde plastics en EPS (piepschuim) gescheiden ingezameld worden.
De overheid verplicht daarmee elk Vlaams bedrijf om de volgende 21 stromen afzonderlijk in te zamelen van het restafval:

1. Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
2. Glas
3. Papier en karton
4. Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
5. Groenafval
6. Textiel
7. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
8. Banden
9. Puin
10. Afgewerkte olie, zoals motorolie
11. Gevaarlijke afvalstoffen, zoals chemicaliën, PCB-houdende apparaten…
12. Asbest
13. Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zoals oude koelkasten, diepvriezers…
14. Landbouwfolie
15. Batterijen en accu’s
16. Pmd
17. Hout
18. Metaal
19. Recycleerbare harde kunststoffen
20. Geëxpandeerd polystyreen (EPS, isomo, piepschuim)
21. Folies

De inspectiediensten zullen er nauw op toezien dat de richtlijnen voor sortering correct worden toegepast. Dit zowel door de bedrijven waar het afval ontstaat, als door de bedrijven die het afval inzamelen.
Het is dus onze gedeelde verantwoordelijkheid om de gescheiden afvalinzameling correct te organiseren.

Wil u weten tot welke afvalstromen uw afval materialen precies behoren, neem dan een kijkje op onze handige sorteerwijzers. 
Voor specifieke vragen rond uw recycleerbare afvalsoorten kan u steeds contact met ons opnemen.